Genanvendelse

Ren jord
Ren jord kan frit genanvendes. Der skal ikke laves en anmeldelse eller søges om tilladelse hos miljømyndigheden. Vær dog opmærksom på, at genanvendelsen kan stride mod bestemmelser i anden lovgivning, for eksempel Planloven eller Naturbeskyttelsesloven.

Lettere forurenet jord
Lettere forurenet jord kan genanvendes på den matrikel eller inden for det vejareal, hvor jorden er gravet op. Det er dog en betingelse, at genanvendelsen er anmeldt til og godkendt af kommunen.

Det tilstræbes af jorden genanvendes i anlægsprojekter frem for en deponiløsning. Egnede anlægsprojekter kan for eksempel være kystsikring, byggeri af diger, afdækning af lossepladser og anlæg af jernbaner.